وایکینگر

در حال بارگذاری...

وایکینگر

section-icon

اخبار

چک کنید دوستانتان چه فعالیت هایی داشته اند!

جدیدترین اعضا

پویش

quest-open

توانا و قوی

ارتقا داده شده به مدیر یا مسئول گروه

quest-open

به من گوش کن

ارسال بیش از 10 پست فعالیت در یک روز

quest-open

نویسنده محبوب

دریافت بیش از 50 بازدید روزانه برای هر پست

quest-open

محبوب ترین پست

دریافت بیش از بازدید 100 برای هر پست

quest-open

برای جامعه

ارسال بیش از 40 فعالیت در گروه

گروه های محبوب

گروه 2

5 عضو

گروه 3

5 عضو

گروه 4

5 عضو

گروه 5

5 عضو

گروه 1

4 عضو

نشان ها

کاربر پلاتین

کاربر پلاتین

نوشتن پیام فعالیت برای یک بار

کاپ برنزی

کاپ برنزی

برنده رتبه سوم در رقابت انجام شده در جامعه

مدیریت کننده

مدیریت کننده

ارتقا داده شده به مدیر یا مسئول 5 گروه

سرمایه دار اعتبارات

سرمایه دار اعتبارات

دستیابی به بیش از 800 مورد از هر سه اعتبار

تلاشگر پویش ها

تلاشگر پویش ها

انجام موفقیت آمیز 100% پویش ها